fbpx

Nárok na preukaz ITIC - ITIC

Kto má nárok na preukaz ITIC?

Držiteľom preukazu ITIC môže byť pracovník vykonávajúci priamu alebo nepriamu pedagogickú, teda výchovno-vzdelávaciu činnosť, a to:

  • pedagogický pracovník – učiteľ, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, korepetítor, školský tréner, pedagogický asistent, zahraničný lektor, školský špeciálny pedagóg, školský digitálny koordinátor, učiteľ profesijného rozvoja (lektor vzdelávania, metodik profesijného rozvoja, konzultant atestačného konania)

 

alebo

  • odborný pracovník – vysokoškolský učiteľ, výskumný pracovník, umelecký pracovník, špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg, kariérový poradca, logopéd a školský logopéd, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg, psychológ a školský psychológ,

 

pričom musia byť splnené nasledovné podmienky:

a) pracovník pracuje na škole alebo v školskom zariadení min. 18 hodín týždenne (kombinácia tohto počtu hodín na viacerých školách či školských zariadeniach je prípustná), alebo

b) pracovník je na dôchodku alebo invalidnom dôchodku s pracovným úväzkom v rozsahu minimálne 1 hodina týždenne, alebo

c) pracovník je na materskej dovolenke, resp. rodičovskej dovolenke, pričom pred odchodom na materskú/rodičovskú dovolenku spĺňal podmienky na vystavenie preukazu ITIC uvedené v bode a).

Zároveň, pedagogický alebo odborný pracovník definovaný vyššie vykonávať činnosť v niektorom zo zariadení vedených v registri škôl a školských zariadení alebo registri VŠ a ich zamestnancov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. V registri škôl a školských zariadení vyhľadávajte v súboroch a) Register škôl a školských zariadení alebo b) Register predprimárneho vzdelávania. (Treba chvíľku počkať, kým sa stránka načíta.)

PRIHLÁSENIE SA DO ITIC KONTA »