fbpx

Vypočítajte si svoju úsporu s preukazom ITIC a vyhrajte! - ITIC

Vypočítajte si svoju úsporu s preukazom ITIC a vyhrajte!- podmienky súťaže

 

Zapojte sa na FB profile ITIC – medzinárodný preukaz učiteľa

Súťažíme o: ceny od DATARTu v hodnote 130 eur!

  1. 1x 20€ poukaz na nákup na www.datart.sk
  2. 1x 50€ poukaz na nákup na www.datart.sk
    1x rýchlovarná kanvica v hodnote 60€

Podmienky súťaže: Výhercovia súťaže budú po ukončení súťaže zverejnený v komentári pod súťažným príspevkom na FB profile ITIC – medzinárodný preukaz učiteľa.

Vyhlasovateľ súťaže: CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, so sídlom Vysoká 32, Bratislava, registrácia MV SR : VVS/1-900/90-11747 (ďalej len „CKM SYTS“)

Výhra, termín súťaže a poskytovateľ výhry

Súťaže o 1x 20€ poukaz na nákup na www.datart.sk, 1x 50€ poukaz na nákup na www.datart.sk a 1x rýchlovarnú kanvicu v hodnote 60€ sa môže zúčastniť každý držiteľ platného preukazu ITIC, ktorý splní súťažné podmienky. Termín súťaže je 12.2.2024 až 26.2. 2024 vrátane. Poskytovateľom výhry je DATART SLOVENSKO.

Súťažiaci, miesto súťaže, účasť na súťaži:

  1. Ako sa zapojiť?
  1. 🔎 Dajte PÁČI SA MI nášmu profilu FB ITIC.

💶 Vypočítajte si svoju úsporu s ITIC tu: https://itic.sk/kalkulacka-uspor/ a napíšte výseldok do komentára spolu s cenou, ktorú by ste chceli vyhrať 🙂

🖋️ Ak chcete, označte aj kolegu, ktorému by sa podľa Vás hodilo šetriť s preukazom ITIC 😉

Súťaž môžete aj zdieľať, budeme radi 😉

Vyžrebovaní výhercovia sa po oznámení výhry musia dodatočne preukázať platným preukazom ITIC zaslaním čísla preukazu v odpovedi na oznámenie o výhre.

! Pre zpojenie sa do súťaže ani pri oznámení a potvrdení výhry vyžrebovaným výhercom sa nevyžadujú žiadne osobné ani citlivé údaje okrem čísla platného preukazu ITIC.

Žrebovanie, oznámenie výsledkov, odovzdanie výhry

Výhercovia spomedzi zapojených, ktorí splnili podmienky účasti súťaže, budú vyžrebovaní náhodným výberom 27.2.2024. Žrebovanie bude vykonávať zástupca CKM SYTS. Výherca bude uverejnený v komentári pod súťažným príspevkom na Facebooku a kontaktovaný prostredníctvom FB správy. Určenie víťazov je definitívne, konečné, absolútne záväzné a nemožno ho spochybniť, alebo sa proti nemu odvolať. V prípade vzniku sporu o platnosti žrebovania alebo o nároku na výhru je rozhodujúce rozhodnutie vyhlasovateľa súťaže.

Výhra bude odovzdaná najneskôr do dvoch týždňov od ukončenia súťaže a bude zaslaná kuriérom (kanvica) a elektronicky (poukazy).

V prípade, že niektorý z výhercov nereaguje na výzvu organizátora na potvrdenie údajov pre výhru v lehote 1 týždňa od zverejnenia výhercov súťaže, výherca stráca na výhru nárok. Výhry nie je možné vyplatiť v hotovosti ani vymeniť za iné výhry. Výhry v zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) nemožno vymáhať súdnou cestou.

Výhra je neprenosná a patrí výlučne výhercovi. V prípade zaniknutia výhry alebo odmietnutia, zaniknutia nároku v dôsledku porušenia pravidiel, žrebuje zástupca CKM SYTS náhradníka, ktorému pripadne výhra. Výhercom sa nemôže stať zamestnanec združenia CKM SYTS ani jeho rodinný príslušník.

Zodpovednosť vyhlasovateľa súťaže

Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody, ktoré výhercovi vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s použitím výhry. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže žiadne dodatočné nároky nad rámec poskytnutej výhry.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže vrátane doby ich platnosti, súťaž predčasne ukončiť alebo úplne zrušiť, či predĺžiť bez udania dôvodu.

Súťažné podmienky a ich zmena

Vyhlasovateľ súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické či transakčné problémy v súvislosti s účasťou v súťaži. Tieto súťažné pravidlá sú súťažiacim k dispozícií na webovej stránke www.itic.sk. Účasťou v tejto súťaži vyjadruje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže. V prípade existencie rozporu niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi (propagačné, reklamné materiály) vo všetkých prípadoch platí, že prednosť majú tieto podmienky súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za prípadné rozpory niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi.

Daň z príjmu

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti ako napríklad zdravotné poistenie, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Iné

Vzhľadom k tomu, že súťaže sa môžu zúčastniť len držitelia platných členských preukazov CKM SYTS, ktorých osobné údaje sú evidované v databáze členov združenia na základe ich súhlasu s členstvom v CKM SYTS, majú účastníci súťaže možnosť aktualizovať svoje osobné údaje v databáze členov združenia (ako sú napr. e mailová adresa, telefónne číslo, poštová adresa, atď…) tým, že ich uvedú v rámci svojej účasti v súťaži. CKM SYTS následne zabezpečí aktualizáciu osobných údajov v databáze členov združenia.

 

 

PRIHLÁSENIE SA DO ITIC KONTA »