fbpx

KNIHA JE VÝHRA ;) - ITIC

Súťaž: KNIHA JE VÝHRA! – podmienky súťaže

 

Vyhlasovateľ súťaže

CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, so sídlom Vysoká 32, Bratislava, registrácia MV SR : VVS/1-900/90-11747 (ďalej len „CKM SYTS“)

Výhra, termín súťaže a poskytovateľ výhry

Súťaže o 2 knižné tituly od partnera súťaže Panta Rhei sa môže zúčastniť každý držiteľ platného preukazu ITIC, ktorý splní súťažné podmienky.

                  

Termín súťaže: od 28.2.2021 do 12.7.2021 vrátane. Poskytovateľom výhry je Panta Rhei, s.r.o.

Súťažiaci, miesto súťaže, účasť na súťaži

Pre zapojenie do súťaže:

  1. Dajte „like” (“Páči sa mi to”) tomuto súťažnému príspevku na Facebook stránke ITIC a Facebook stránke Panta Rhei.
  2. Označte v komentári kolegu, ktorý je podľa Vás pravým milovníkom kníh.
  3. Sledujte náš facebook – víťaza žrebujeme 13.7. 😉

Vyžrebovaní výhercovia sa po oznámení výhry musia dodatočne preukázať platným preukazom ITIC zaslaním čísla preukazu v odpovedi na oznámenie o výhre a potvrdenie doručovacej adresy.

UPDATE 13.7.: Vyžrebované výherkyne sú p. Marta T. z Prešova a p. Martina K. z Martina 😉

Žrebovanie, oznámenie výsledkov, odovzdanie výhry

Výhercovia kníh spomedzi zapojených, ktorí splnili podmienky účasti súťaže, budú vyžrebovaní náhodným výberom 13.7.2021. Žrebovanie bude vykonávať zástupca CKM SYTS. Výhercovia budú uverejnení na tejto internetovej stránke www.itic.sk a informovaní prostredníctvom správy na Facebooku. Určenie víťazov je definitívne, konečné, absolútne záväzné a nemožno ho spochybniť, alebo sa proti nemu odvolať. V prípade vzniku sporu o platnosti žrebovania alebo o nároku na výhru je rozhodujúce rozhodnutie vyhlasovateľa súťaže.

Výhry budú odovzdané najneskôr v termíne 30.7.2021 a budú zasielané kuriérskou službou.

V prípade, že výherca nereaguje na výzvu organizátora na potvrdenie doručovacej adresy pre výhru v lehote 1 týždňa od zverejnenia výhercov súťaže, výherca stráca na výhru nárok. V takomto prípade bude určený ďalší výherca. Výhry nie je možné vyplatiť v hotovosti ani vymeniť za iné výhry. Výhry v zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) nemožno vymáhať súdnou cestou.

Zodpovednosť vyhlasovateľa súťaže

Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody, ktoré výhercovi vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s použitím výhry. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže žiadne dodatočné nároky nad rámec poskytnutej výhry.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže vrátane doby ich platnosti, súťaž predčasne ukončiť alebo úplne zrušiť, či predĺžiť bez udania dôvodu.

Súťažné podmienky a ich zmena

Vyhlasovateľ súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické či transakčné problémy v súvislosti s účasťou v súťaži. Tieto súťažné pravidlá sú súťažiacim k dispozícií na webovej stránke www.itic.sk . Účasťou v tejto súťaži vyjadruje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže. V prípade existencie rozporu niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi (propagačné, reklamné materiály) vo všetkých prípadoch platí, že prednosť majú tieto podmienky súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za prípadné rozpory niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi.

Daň z príjmu

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti ako napríklad zdravotné poistenie, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené Výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Iné

Vzhľadom k tomu, že súťaže sa môžu zúčastniť len držitelia platných členských preukazov CKM SYTS, ktorých osobné údaje sú evidované v databáze členov združenia na základe ich súhlasu s členstvom v CKM SYTS, majú účastníci súťaže možnosť aktualizovať svoje osobné údaje v databáze členov združenia (ako sú napr. e mailová adresa, telefónne číslo, poštová adresa, atď…) tým, že ich uvedú v rámci svojej účasti v súťaži. CKM SYTS následne zabezpečí aktualizáciu osobných údajov v databáze členov združenia.

 

 

PRIHLÁSENIE SA DO ITIC KONTA »